شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
ارولوژی
دکتر محمد جمالی-متخصص ارولوژی
08.00
10.00

ارولوژی
دکتر سرهنگ نژاد-فوق تخصص ارولوژی-فوق تخصص اندويورولوژی
08.00
10.00
ارولوژی
دکتر محمد جمالی-متخصص ارولوژی
08.00
10.00

اطفال
دکتر فارسی-متخصص اطفال
09.00
11.00

جراحی عمومی
دکتر خسروی نژاد- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر داور-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر رضایی-متخصص زنان
10.00
12.00

گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر فراهانی- فوق تخصص قلب و عروق
10.00
12.00
اطفال
دکتر فارسی-متخصص اطفال
08.00
10.00

قلب و عروق
دکتر تقی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
08.00
10.00
زنان و زایمان
دکتر دادخواه-متخصص زنان
08.00
10.00

زنان و زایمان
دکتر صدری-متخصص زنان
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر پورمند- متخصص قلب و عروق
09.00
11.00

قلب و عروق
دکتر فراهانی- فوق تخصص قلب و عروق
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر فقیه- متخصص قلب و عروق
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر رهبر- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

گوارش
دکتر كهزادی- متخصص داخلی و گوارش
10.00
12.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
08.00
10.00
09.00
جراحی عمومی
دکتر خسروی نژاد- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

اندویورولوژی
دکتر نجاریان طوسی-متخصص اولوژی-فوق تخصص اندویورولوژی
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر فراهانی- فوق تخصص قلب و عروق
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر فقیه- متخصص قلب و عروق
10.00
12.00

جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر ناجیان-فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
10.00
12.00

نورولوژی
دکتر شاه بیگی-فوق تخصص نورولوژی
10.00
12.00

اطفال
دکتر آشنائی-متخصص قلب اطفال
10.00
12.00

روماتولوژی
دکتر رضایی پور- فوق تخصص روماتولوژی-هفته اول و سوم هر ماه
10.00
12.00

ارتوپدی
دکتر سری-متخصص ارتوپد و ارتوروسکوپی
10.00
12.00

گوارش
دکتر كهزادی - متخصص داخلی و گوارش
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
10.00
12.00
10.00
زنان و زایمان
دکتر بنایی- متخصص زنان
10.00
12.00

جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر ناجیان-فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر فقیه- متخصص قلب و عروق
10.00
12.00

گوارش
دکتر كهزادي - متخصص داخلي و گوارش
10.00
12.00
گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
10.00
12.00

روانپزشک
دکتر امیری-روانپزشک
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر محمدی-متخصص زنان-فوق 1ریناتولوژی
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر فلک افلاکی-متخصص زنان
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر رهبر- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر فتحی- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00
نورولوژی
دکتر شهیدی-متخصص مغز و اعصاب-فوق تخصص اختلالات حرکتی
10.00
12.00

گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
10.00
12.00

اندویورولوژی
دکتر نجاریان طوسی-متخصص اولوژی-فوق تخصص اندویورولوژی
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر صدری-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر امیری-متخصص زنان
10.00
12.00

ارولوژی
دکتر نجاران طوسي- متخصص ارولوژی-فوق تخصص اندويورولوژی
10.00
12.00
11.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر گوروانچی-متخصص زنان
12.00
14.00

زنان و زایمان
دکتر شریعتی-متخصص زنان
12.00
14.00

گوش و حلق و بینی
دکتر علامه- متخصص گوش و حلق و بینی
12.00
14.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
12.00
14.00
قلب و عروق
دکتر متین- فوق تخصص قلب و عروق
12.00
14.00

زنان و زایمان
دکتر خان زاده-متخصص زنان
12.00
14.00
گوش و حلق و بینی
دکتر شیرازی- متخصص گوش و حلق و بینی- فوق تخصص گوش
12.00
14.00

ارولوژی
دکتر نجاران طوسي- متخصص ارولوژی-فوق تخصص اندويورولوژی
12.00
14.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال
12.00
14.00

آنکولوژی
دکتر الماسی متخصص آنکولوژی
13.00
15.00

توراکس
دکتر وزیری-فوق تخصص توراکس
14.00
16.00

درد
دکتر ایمانی-متخصص درد
14.00
16.00

قلب و عروق
دکتر شاه میر- فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00

زنان و زایمان
دکتر چنگیزی-متخصص زنان و بی اختیاری زنان
14.00
16.00

زنان و زایمان
دکتر افصحی -متخصص زنان و زایمان و نازایی
14.00
16.00
داخلی
دکتر مینایی-متخصص داخلی
12.00
14.00

قلب و عروق
دکتر متین-فوق تخصص قلب و عروق
12.00
14.00
اطفال
دکتر خالق نژاد-فوق تخصص جراحی اطفال
12.00
14.00

جراحی عمومی
دکتر نعنایی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
12.00
14.00
زنان و زایمان
دکتر خانزاده
12.00
14.00

قلب و عروق
دکتر متین- فوق تخصص قلب و عروق
12.00
14.00
13.00
14.00
غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
14.00
16.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
14.00
16.00

زنان و زایمان
دکتر مهیار-متخصص زنان
14.00
16.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
16.00
18.00

گوش و حلق و بینی
دکتر رجایی- متخصص گوش و حلق و بینی
15.00
18.00

ریه
دکتر مشتاقی- متخصص ریه
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکترهاشمیان- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر ملایم- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00

ارولوژی
دکتر محمد جمالی-متخصص ارولوژی
16.00
18.00
زنان و زایمان
دکتر حلمی-متخصص زنان
14.00
16.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00

ارولوژی
دکتر طیبی- فوق تخصص ارولوژی
14.00
16.00
نورولوژی
دکتر علایی-متخصص نورولوژی
14.00
16.00

گوش و حلق و بینی
دکتر فهزادی - متخصص گوش و حلق و بینی
14.00
16.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00
قلب و عروق
دکتر شاه میر- فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00

تغذیه
دکتر تهرانی اسدی پور-متخصص تغذیه
14.00
16.00

گوش و حلق و بینی
دکتر نادریان- فوق تخصص گوش و حلق و بینی
14.00
16.00

ارولوژی
دکتر طیبی-فوق تخصص ارولوژی
14.00
16.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
14.00
16.00

غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
14.00
16.00
15.00
16.00
ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00

ارولوژی
دکتر طیبی- فوق تخصص ارولوژی
16.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر حلمی-متخصص زنان
16.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر شریفی نسب-متخصص زنان
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر فتحی- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
ارولوژی
دکتر محمد جمالی-متخصص ارولوژی
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر ملایم- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
ریه
دکتر مشتاقی- متخصص ریه
16.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر فلاح پور-متخصص زنان
16.00
18.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر هاشمیان- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00
اطفال
دکتر سعیدا-فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان-لاپراسکوپی و ارولوژی اطفال
16.00
18.00

ارولوژی
دکتر طیبی- فوق تخصص ارولوژی
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر ملایم- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • ارولوژی
  08.00 - 10.00
 • ارولوژی
  08.00 - 10.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • جراحی پلاستیک و زیبایی
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • گوارش
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
 • گوش و حلق و بینی
  12.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  12.00 - 14.00
 • غدد
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • گوش و حلق و بینی
  15.00 - 18.00
 • ریه
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • ارولوژی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

یکشنبه

 • ارولوژی
  08.00 - 10.00
 • اطفال
  09.00 - 11.00
 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • گوارش
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  12.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • ارولوژی
  14.00 - 16.00
 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00
 • ارولوژی
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • اندویورولوژی
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • جراحی پلاستیک و زیبایی
  10.00 - 12.00
 • نورولوژی
  10.00 - 12.00
 • اطفال
  10.00 - 12.00
 • روماتولوژی
  10.00 - 12.00
 • ارتوپدی
  10.00 - 12.00
 • گوارش
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • گوش و حلق و بینی
  12.00 - 14.00
 • ارولوژی
  12.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  12.00 - 14.00
 • آنکولوژی
  13.00 - 15.00
 • توراکس
  14.00 - 16.00
 • درد
  14.00 - 16.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • ارولوژی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

سه شنیه

 • اطفال
  08.00 - 10.00
 • قلب و عروق
  08.00 - 10.00
 • گوارش
  10.00 - 12.00
 • روانپزشک
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • داخلی
  12.00 - 14.00
 • قلب و عروق
  12.00 - 14.00
 • نورولوژی
  14.00 - 16.00
 • گوش و حلق و بینی
  14.00 - 16.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • ریه
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00

چهارشنبه

 • زنان و زایمان
  08.00 - 10.00
 • قلب و عروق
  09.00 - 11.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • گوارش
  10.00 - 12.00
 • اطفال
  12.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  12.00 - 14.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • تغذیه
  14.00 - 16.00
 • گوش و حلق و بینی
  14.00 - 16.00
 • ارولوژی
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • غدد
  14.00 - 16.00
 • اطفال
  16.00 - 18.00
 • ارولوژی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

پنجشنبه

 • قلب و عروق
  08.00 - 10.00
 • نورولوژی
  10.00 - 12.00
 • گوارش
  10.00 - 12.00
 • اندویورولوژی
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • ارولوژی
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
 • قلب و عروق
  12.00 - 14.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
اطفال
دکتر فارسی-متخصص اطفال
08.00
10.00
09.00
اطفال
دکتر فارسی-متخصص اطفال
09.00
11.00
10.00
اطفال
دکتر آشنائی-متخصص قلب اطفال
10.00
12.00
11.00
12.00
اطفال
دکتر خالق نژاد-فوق تخصص جراحی اطفال
12.00
14.00
13.00
14.00
15.00
16.00
اطفال
دکتر سعیدا-فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان-لاپراسکوپی و ارولوژی اطفال
16.00
18.00
17.00

یکشنبه

دوشنبه

سه شنیه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
روماتولوژی
دکتر رضایی پور- فوق تخصص روماتولوژی-هفته اول و سوم هر ماه
10.00
12.00
11.00

دوشنبه

 • روماتولوژی
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
14.00
توراکس
دکتر وزیری-فوق تخصص توراکس
14.00
16.00
15.00

دوشنبه

 • توراکس
  14.00 - 16.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
گوارش
دکتر كهزادي - متخصص داخلي و گوارش
10.00
12.00
گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
10.00
12.00
گوارش
دکتر كهزادی - متخصص داخلی و گوارش
10.00
12.00
گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
10.00
12.00
گوارش
دکتر كهزادی- متخصص داخلی و گوارش
10.00
12.00
گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
10.00
12.00
11.00

شنبه

 • گوارش
  10.00 - 12.00

یکشنبه

 • گوارش
  10.00 - 12.00

دوشنبه

 • گوارش
  10.00 - 12.00

سه شنیه

 • گوارش
  10.00 - 12.00

چهارشنبه

 • گوارش
  10.00 - 12.00

پنجشنبه

 • گوارش
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
زنان و زایمان
دکتر دادخواه-متخصص زنان
08.00
10.00
09.00
10.00
زنان و زایمان
دکتر بنایی- متخصص زنان
10.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر داور-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر رضایی-متخصص زنان
10.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
10.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر محمدی-متخصص زنان-فوق 1ریناتولوژی
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر فلک افلاکی-متخصص زنان
10.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر صدری-متخصص زنان
10.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر صدری-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر امیری-متخصص زنان
10.00
12.00
11.00
12.00
زنان و زایمان
دکتر گوروانچی-متخصص زنان
12.00
14.00

زنان و زایمان
دکتر شریعتی-متخصص زنان
12.00
14.00
زنان و زایمان
دکتر خان زاده-متخصص زنان
12.00
14.00
زنان و زایمان
دکتر خانزاده
12.00
14.00
13.00
14.00
زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
14.00
16.00

زنان و زایمان
دکتر مهیار-متخصص زنان
14.00
16.00
زنان و زایمان
دکتر حلمی-متخصص زنان
14.00
16.00
زنان و زایمان
دکتر چنگیزی-متخصص زنان و بی اختیاری زنان
14.00
16.00

زنان و زایمان
دکتر افصحی -متخصص زنان و زایمان و نازایی
14.00
16.00
زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
14.00
16.00
15.00
16.00
زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
16.00
18.00
زنان و زایمان
دکتر حلمی-متخصص زنان
16.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر شریفی نسب-متخصص زنان
16.00
18.00
زنان و زایمان
دکتر فلاح پور-متخصص زنان
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

یکشنبه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00

سه شنیه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

چهارشنبه

 • زنان و زایمان
  08.00 - 10.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  14.00 - 16.00

پنجشنبه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 14.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
نورولوژی
دکتر شاه بیگی-فوق تخصص نورولوژی
10.00
12.00
نورولوژی
دکتر شهیدی-متخصص مغز و اعصاب-فوق تخصص اختلالات حرکتی
10.00
12.00
11.00
12.00
13.00
14.00
نورولوژی
دکتر علایی-متخصص نورولوژی
14.00
16.00
15.00

دوشنبه

 • نورولوژی
  10.00 - 12.00

سه شنیه

 • نورولوژی
  14.00 - 16.00

پنجشنبه

 • نورولوژی
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
قلب و عروق
دکتر تقی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
08.00
10.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
08.00
10.00
09.00
قلب و عروق
دکتر پورمند- متخصص قلب و عروق
09.00
11.00

قلب و عروق
دکتر فراهانی- فوق تخصص قلب و عروق
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر فقیه- متخصص قلب و عروق
10.00
12.00
10.00
قلب و عروق
دکتر فقیه- متخصص قلب و عروق
10.00
12.00
قلب و عروق
دکتر فراهانی- فوق تخصص قلب و عروق
10.00
12.00
قلب و عروق
دکتر فراهانی- فوق تخصص قلب و عروق
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر فقیه- متخصص قلب و عروق
10.00
12.00
11.00
12.00
قلب و عروق
دکتر متین- فوق تخصص قلب و عروق
12.00
14.00
قلب و عروق
دکتر متین-فوق تخصص قلب و عروق
12.00
14.00
قلب و عروق
دکتر متین- فوق تخصص قلب و عروق
12.00
14.00
13.00
14.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00
قلب و عروق
دکتر شاه میر- فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00
قلب و عروق
دکتر شاه میر- فوق تخصص قلب و عروق
14.00
16.00
15.00
16.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00

یکشنبه

 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  12.00 - 14.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00

سه شنیه

 • قلب و عروق
  08.00 - 10.00
 • قلب و عروق
  12.00 - 14.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00
 • قلب و عروق
  16.00 - 18.00

چهارشنبه

 • قلب و عروق
  09.00 - 11.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  14.00 - 16.00

پنجشنبه

 • قلب و عروق
  08.00 - 10.00
 • قلب و عروق
  12.00 - 14.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
روانپزشک
دکتر امیری-روانپزشک
10.00
12.00
11.00

سه شنیه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
16.00
ریه
دکتر مشتاقی- متخصص ریه
16.00
18.00
ریه
دکتر مشتاقی- متخصص ریه
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • ریه
  16.00 - 18.00

سه شنیه

 • ریه
  16.00 - 18.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
14.00
تغذیه
دکتر تهرانی اسدی پور-متخصص تغذیه
14.00
16.00
15.00

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
ارتوپدی
دکتر سری-متخصص ارتوپد و ارتوروسکوپی
10.00
12.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00
ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00
17.00

یکشنبه

 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • ارتوپدی
  10.00 - 12.00

سه شنیه

 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
09.00
جراحی عمومی
دکتر خسروی نژاد- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00
جراحی عمومی
دکتر خسروی نژاد- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00
10.00
جراحی عمومی
دکتر رهبر- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر فتحی- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00
جراحی عمومی
دکتر رهبر- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00
11.00
12.00
جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
12.00
14.00
جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال
12.00
14.00
جراحی عمومی
دکتر نعنایی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
12.00
14.00
13.00
14.00
15.00
16.00
جراحی عمومی
دکترهاشمیان- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر ملایم- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
جراحی عمومی
دکتر فتحی- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
جراحی عمومی
دکتر ملایم- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
جراحی عمومی
دکتر هاشمیان- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
جراحی عمومی
دکتر ملایم- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • جراحی عمومی
  12.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

یکشنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  12.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

سه شنیه

 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

چهارشنبه

 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  12.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
ارولوژی
دکتر محمد جمالی-متخصص ارولوژی
08.00
10.00

ارولوژی
دکتر سرهنگ نژاد-فوق تخصص ارولوژی-فوق تخصص اندويورولوژی
08.00
10.00
ارولوژی
دکتر محمد جمالی-متخصص ارولوژی
08.00
10.00
09.00
10.00
ارولوژی
دکتر نجاران طوسي- متخصص ارولوژی-فوق تخصص اندويورولوژی
10.00
12.00
11.00
12.00
ارولوژی
دکتر نجاران طوسي- متخصص ارولوژی-فوق تخصص اندويورولوژی
12.00
14.00
13.00
14.00
ارولوژی
دکتر طیبی- فوق تخصص ارولوژی
14.00
16.00
ارولوژی
دکتر طیبی-فوق تخصص ارولوژی
14.00
16.00
15.00
16.00
ارولوژی
دکتر محمد جمالی-متخصص ارولوژی
16.00
18.00
ارولوژی
دکتر طیبی- فوق تخصص ارولوژی
16.00
18.00
ارولوژی
دکتر محمد جمالی-متخصص ارولوژی
16.00
18.00
ارولوژی
دکتر طیبی- فوق تخصص ارولوژی
16.00
18.00
17.00

شنبه

 • ارولوژی
  08.00 - 10.00
 • ارولوژی
  08.00 - 10.00
 • ارولوژی
  16.00 - 18.00

یکشنبه

 • ارولوژی
  08.00 - 10.00
 • ارولوژی
  14.00 - 16.00
 • ارولوژی
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • ارولوژی
  12.00 - 14.00
 • ارولوژی
  16.00 - 18.00

چهارشنبه

 • ارولوژی
  14.00 - 16.00
 • ارولوژی
  16.00 - 18.00

پنجشنبه

 • ارولوژی
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
14.00
درد
دکتر ایمانی-متخصص درد
14.00
16.00
15.00

دوشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
13.00
آنکولوژی
دکتر الماسی متخصص آنکولوژی
13.00
15.00
14.00

دوشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
12.00
گوش و حلق و بینی
دکتر علامه- متخصص گوش و حلق و بینی
12.00
14.00
گوش و حلق و بینی
دکتر شیرازی- متخصص گوش و حلق و بینی- فوق تخصص گوش
12.00
14.00
13.00
14.00
گوش و حلق و بینی
دکتر فهزادی - متخصص گوش و حلق و بینی
14.00
16.00
گوش و حلق و بینی
دکتر نادریان- فوق تخصص گوش و حلق و بینی
14.00
16.00
15.00
گوش و حلق و بینی
دکتر رجایی- متخصص گوش و حلق و بینی
15.00
18.00
16.00
17.00

شنبه

 • گوش و حلق و بینی
  12.00 - 14.00
 • گوش و حلق و بینی
  15.00 - 18.00

دوشنبه

 • گوش و حلق و بینی
  12.00 - 14.00

سه شنیه

 • گوش و حلق و بینی
  14.00 - 16.00

چهارشنبه

 • گوش و حلق و بینی
  14.00 - 16.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
12.00
داخلی
دکتر مینایی-متخصص داخلی
12.00
14.00
13.00

سه شنیه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
14.00
غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
14.00
16.00
غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
14.00
16.00
15.00

شنبه

 • غدد
  14.00 - 16.00

چهارشنبه

 • غدد
  14.00 - 16.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
اندویورولوژی
دکتر نجاریان طوسی-متخصص اولوژی-فوق تخصص اندویورولوژی
10.00
12.00
اندویورولوژی
دکتر نجاریان طوسی-متخصص اولوژی-فوق تخصص اندویورولوژی
10.00
12.00
11.00

دوشنبه

پنجشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر ناجیان-فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
10.00
12.00
جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر ناجیان-فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
10.00
12.00
11.00